Herroepingsrecht 

1. Vermits alle pakketten op deze site worden aangeboden en verkocht door derden zijn de Aanbieders zelf verantwoordelijk voor de regels m.b.t. het herroepingsrecht. Vermits alle pakketten bedoeld zijn voor mensen met een professioneel doeleinde voor ogen (het zijn professionele pakketten voor professionele opleidingen), is er voor deze pakketten geen herroepingsrecht mogelijk voor professionelen. In het uitzonderlijke geval  dat de consument een pakket aankoopt en de consument niet producten heeft aangekocht die volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of die niet snel bederven of die niet een beperkte houdbaarheid hebben of wel geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering niet is verbroken of goederen die na levering door hun aard niet onherroepelijk vermengd zijn met andere producten, beschikt de consument over een termijn van ten minste 14 dagen waarbinnen je de overeenkomst, zonder betaling van andere kosten dan door de wet voorzien en zonder enige opgave van een motief, kan herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument de Aanbieder per aangetekend schrijven of per e-mail via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. De consument kan hiervoor gebruik maken van het onderstaande modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht.

Aan: [Naam Aanbieder], [adres Aanbieder], fax: [nummer Aanbieder], e-mail: [e-mail Aanbieder] : Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) : — besteld op / ontvangen op (*) — uw naam / namen: — Uw adres: — Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

2.  Schoonheidshandel mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Schoonheidshandel mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

4. Indien Schoonheidshandel de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

5. Indien Schoonheidshandel de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 15 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.